”Den fulde forståelse af livets højeste analyser, og dermed oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes ved blot og bar læsning af analyserne. Den kommer udeluk­kende kun ved at leve dem.​

Martinus

Kærlighedens videnskab

Åndsvidenskaben vil blive en faktor i den jordmenneskelige kultur, som i fremtiden vil få overordentlig stor betydning, idet den vil kunne hjælpe de enkelte mennesker bort fra flokbevidst­heden og frem til en individuel tænkeevne. Mange mennesker tror ganske vist, at åndsvidenskaben blot er en ny religiøs sekt, eller forening, man kan blive medlem af. Men det er en misforståelse.Åndsvidenskaben kan ikke udbredes ved propaganda eller suggestiv påvirkning, den kan modtages af de mennesker, som er blevet søgende og ønsker at komme i nærmere kontakt med livets evige love. En sådan
kontakt kan ikke opnås ved noget medlemsskab og ikke engang ved studier, med mindre disse studier forbindes med en praktisering af næstekærlighed og tolerance.


Kernen i åndsvidenskaben er den samme kerne, som findes i de højere religioner, kærlighedsbudskabet. Derfor vil åndsvidenskaben ikke fortrænge religio­nerne, tværtimod, gennem den vil man forstå, hvor stor betyd­ning det havde, da Kristus sagde: "Tag dit kors og følg mig." Den enkeltes kors er de besværlig­heder og lidelser, han eller hun må igennem, når de fjerner sig fra flokbevidsthedens nemme løsninger, selvhævdelse og vane­tænkning.


Når mennesket er begyndt at fjerne sig meget fra det, der er skik og brug, vil det let komme til at føle, at det står ene med sine tanker og ønsker, men når det lærer de love og kræfter at kende, der ligger bag bønnens magt og forstår at bruge dem, vil det mærke, at det aldrig er ene, men at der står stærke åndelige kræfter bag den forvandling af jorden og menneskeheden, det nu er ved at blive en bevidst medarbejder i.Hvad skal vi med åndsvidenskaben?

Martinus forklarer det blandt andet på følgende måde:

“Ligesom menneskene på det materielle plan ikke kunne nå denne vældige viden og genialitet uden en fysisk videnskab, således kan de heller ikke få en virkelig viden og kundskab om deres væremåde, deres indstilling til livet og det daglige livs tanke­gange uden gennem en åndsvidenskab.”

"Mine analyser er ikke et svar på alt, hvad der overhovedet kan spørges om af kosmiske oplys­ninger, men de er et absolut fuldgyldigt eller mere end tilstrækkeligt materiale til at udgøre den absolut ufejlbarlige og eneste vej ud af mørket...”​​