Små kloge budskaber fra Martinus Åndsvidenskab

Vi lever i en tid, hvor informationsmængden er overvældende, og vi må hver især derfor nøje prioritere, hvad vi bruger vores tid på.

 

Nedenfor er samlet nogle små kloge uddrag fra Martinus Åndsvidenskab, som meget enkelt og hurtigt kan give dig klarhed, hvis du trænger til et åndeligt boost. 

"Det er aldrig de andres skyld; jo mere man bliver klar over det,
desto mere befrier man sig fra vredens og bitterhedens lænker,
som man har bundet sig selv med."

Martinus

Hvem kan have glæde af åndsvidenskaben?

Fra foredraget: Vejen til den sande lykke

”... de mennesker, der vil være modtagelige for den kosmiske logik, er de mennesker, livet selv har uddannet. Det er dem, der har været igennem store vanskeligheder og er begyndt at føle, hvad der absolut ikke kan betale sig. En ny form for tryghedsfølelse vil vokse frem i disse menneskers sind, de vil ikke være bange for døden, thi de vil lære at forstå, at der ingen død findes, men blot forandring fra én tilstand til en anden, en forvandling gennem reinkarnation eller genfødelse, der i sig selv er en udvikling. Og denne udvikling vil med tiden føre mennesket frem til en tilstand, der er den sande lykke, idet den vil være blottet for utryghed, for sygdom og skuffelse og for alle de former for ulykker, der plager vor tids menneskehed.“

Enhver må finde frem til det i livet der inspirerer dem

Fra: Livets Bog I, stk. 16

”For ethvert individ eller for enhver sandhedssøger gælder det altså om, i hans daglige færden og oplevelse af livet, at finde de væsener, de mani­festationsformer, den lekture, den beskæftigelse eller det lidet eller meget, der for ham må være identisk med en absolut livgivende eller stimu­lerende basis for hans udvikling fra uvidenhed til viden, fra mørke til lys, fra sorgens og skyggernes mørke riger til kærlighedens lysende zoner foran den evige Guddom.“

I livet er vi alle lærere og elever for hinanden

Fra: Livets Bog I, stk. 15

Livets Bogs opgave er: ”..at lede sandhedssøgeren til forståelsen af den daglige oplevelse af livet med dets tildragelser, dets behagelige og ube­hage­­lige erfaringer, dets lyse og mørke scenerier som identisk med en, for ham selv særligt tilpasset, og af forsynet udløst direkte korres­pon­dance.“

 

”Livets Bog skal således give den studerende et indblik i, hvorledes denne førstnævnte korrespondance eller denne livets direkte tale eksisterer som udgørende tilværelsens absolut eneste fundamentale religion, idet den nemlig kun kan eksistere med absolut alle som lærere, med alle som elever og med alt som læresætninger.“

Tolerance mod alt og alle

Fra Livets Bog I, stk. 19

”Livets Bog er blevet identisk med en afsløring af væsenernes iden­titet som ‘sønner af Guden’ samtidigt med, at den blotter religi­onernes nære indbyrdes forhold til hverandre som strålebundter fra ét og samme lyshav og derved yderligere udgør et defensorat for alle eksi­sterende væsener.“


 … ”et redskab for påvisningen og bortfjernelsen af den sidste rest af den form for uvidenhed, der skaber intolerance og dens følgesvende ‘lidelserne’.“

 

”Thi uvidenhed er nemlig den virkelige årsag til alt, hvad der hører ind under det, verden kalder ‘det onde’. Der hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte ‘onde’ med at eksistere.“

Livet selv er den virkelige religion

Fra Livets Bog I, stk. 15

”Da alle levende væsener derved eksisterer som fødte medlemmer af denne religion, har den ingen forudgående indmeldelses- eller optagelsesceremonier. Og da dens område fra evighed til evighed omspænder intet mindre end selve altet, har vi her den eneste eksisterende religion, i hvilken der, i bogstavelig forstand, kun findes én Hjord og én hyrde.“ 

Med forståelse af reinkarnation bliver livet retfærdigt

Fra: Livets Bog VII, stk. 2658, pkt. 17

”De kosmiske analyser har vist os: At reinkarnation er det urokkelige fundament og garanti for skabelsen af den absolutte retfærdighed i verden. Uden den var der således ingen som helst retfærdighed til. Og uden kendskab til reinkarnationen kan livsmysteriets løsning umuligt opleves eller erkendes“ ... ”Men takket været kendskabet til reinkarnationen ser vi, at væsenerne selv udgør den allerførste og abso­lutte årsag til deres egen skæbne, og at lidelserne udelukkende fremkommer i kraft af væsenernes uvidenhed om fuldkommen væremåde og heraf følgende skæbnedannelse.“ 

Forskning i det indre

Fra: Bisættelse, stk. 38

”Da forskeren selv er identisk med dette ‘levende noget’, vil hans eget liv være det objekt, der ligger ham nærmest eller er mest tilgængeligt for denne forskning. Den ny forskningsmetode vil derfor mere og mere blive baseret på individets kendskab til sig selv, dets kendskab til sin egen overfysiske natur, thi i denne overfysiske natur ligger hele livets mysterium åbenbaret.“

Vanetænkning og visdom

Fra: Frigørelse af flokbevidstheden

”Når menneskene er begyndt at fjerne sig fra meget af det, der er skik og brug, vil det let komme til at føle, at det står ene med sine tanker og ønsker, men når det lærer de love at kende, der ligger bag bønnens magt, og forstår at bruge dem, vil det mærke, at det aldrig er ene, men at der står stærke åndelige kræfter bag den forvandling af jorden og menneske­heden, det nu er ved at blive en bevidst medarbejder i.“ 

Flokbevidsthed og frihed

Fra: Bisættelse, stk. 119 og 120

”Menneskene er endnu så rodfæstet i dyrelivets traditioner, at de ynder at gå i flok. De går hellere i følge med flokken på en forkert vej, end de går alene på den rigtige vej. Men derved kommer de naturligvis også til at dele flokkens skæbne.“

 

”Andre væsener er ikke bange for flokkens skærsild. For dem er sand­hedens afsløring og praktisering det absolut eneste mentalt bestemmende i deres fremtræden, ganske uafhængig af hvilken lidelse, hån, spot og bagtalelse fra den uvidende hob de så end måtte være genstand for“ … ”Og i dette kendsgerningernes soleklare dagslys bliver eneren eller mindre­tallet til ‘den lille tue, der vælter det store læs’, ...udfrier hoben fra uvidenhedens og suggestionens favntag og således er det lille retmæssige ‘sennepskorn’, af hvilket ‘himmeriges rige’ vokser frem på jorden.“

Tillid til livet

Fra: Hinsides dødsfrygten

”Modsætningen til frygt kan kun være den mentale tilstand, vi udtrykker ved begrebet ‘tillid’. Hvor der opstår tillid, fjernes frygten. Hvor frygten fjernes, opstår freden. Vejen til den virkelige fred, altså en fred der ikke er en camoufleret våbentilstand, kan absolut kun opbygges af eller brolægges ikke med våben – men med tillid.“ 

 

”Frygtens sande absolutte årsag er åndelig eller kosmisk uvidenhed. Derfor kan frygten ikke bekæmpes ved vold og magt, men derimod udelukkende med kosmisk viden. Kun absolut kosmisk viden giver den tilsvarende urokkelige tillid.“ 

Livsmodet

Fra: Livsmodet

”Hvad skal der til for at få det rigtige livsmod og for at bevare det? Man må lære at elske sin næste som sig selv. Det giver livsmod, og det bevarer det. Den tankeart, der allermest underminerer livsmodet, er martyriet.“

 

”Vi vil således aldrig i noget som helst tilfælde kunne se Guddommen uden igennem næsten, og aldrig opleve næsten uden af være stedet for Guddommen. ‘Næsten’ er vore egne mikrovæsener, ‘næsten’ er det væsen, i hvis organisme vi oplever dagens lys, ‘næsten’ er det væsen, der forfølger og hader os, såvel som det er det væsen, der elsker og beundrer os. ‘Næsten’ er et hvilket som helst væsen, der måtte komme indenfor vort sanseområdes rækkevidde.“ 

Livsmodet (Fortsat)

Fra: Livets Bog III, stk. 703

”Vi vil således aldrig i noget som helst tilfælde kunne se Guddommen uden igennem næsten, og aldrig opleve næsten uden af være stedet for Guddommen. ‘Næsten’ er vore egne mikrovæsener, ‘næsten’ er det væsen, i hvis organisme vi oplever dagens lys, ‘næsten’ er det væsen, der forfølger og hader os, såvel som det er det væsen, der elsker og beundrer os. ‘Næsten’ er et hvilket som helst væsen, der måtte komme indenfor vort sanseområdes rækkevidde.“ 

Alkærligheden

Fra: Livets Bog VII, stk. 2482

”Fra at være et halvkønsvæsen er det således nu på vej til at blive et helhønsvæsen. Det er således altså, som vi allerede for længst er blevet kendt med, ved at forvandles fra dyr til menneske. Jo længere fremme væsenet er i denne forvandling, desto mere ‘menneskelig’, hvilket vil sige: intellektuel og kærlig, er det ...“ 

Alkærligheden (Fortsat)

Fra: Livets Bog IV, stk. 1560

”De før så kontrastrige væsener, ‘han’ og ‘hun’ er nu udlignet, således at de ikke mere udgør to køn. Der forekommer altså ikke mere noget ‘modsat køn’ for disse væsener. De tilhører alle det samme køn. Genstanden for deres kærlighed kan derved kun blive dette deres ‘eget nye køn’.“ 

Drabet på dyrene

Fra: Julestjernen

”... også inden for ernæringen findes der områder, hvor De skal øve Dem i kærlighed“ … ”der findes en anden og langt skønnere levevis end dette at ernære sig af dræbte dyrs efterladte lig“ … ”Det udviklede menneske ernærer sig udelukkende af vegetabilske produkter.“

Vi tiltrækker selv vor skæbne

Fra: To livselementer

”Ethvert menneske er som en magnet, der tiltrækker netop de begiven­heder og medvæsener, som kan bibringe det de erfaringer og oplevelser, som det i øjeblikket mest trænger til.“

Vi tiltrækker selv vor skæbne (Fortsat)

Fra: Livsmodet

”Står man over for et menneske, som er ubehageligt, må man dels tænke på, at det er ens egen karma, der har bragt en i berøring med dette menneske. Det er en prøvelse i tolerance og åndelig ligevægt“ ... ”Men man kan tænke inden i sig selv: Også du er et guddomme­ligt væsen, og 

et guddommeligt væsen er det naturligt at vise kærlighed.“

 

”Nu er kærlighed ikke blot klap på kinden. Det det gælder om, er at gøre det, der i den givne situation er det kærligste at gøre uden nogen form for vrede, bitterhed, skuffelse eller irritation. Man kan da godt være bestemt uden at være arrig, og man kan også irettesætte et andet menneske på en venlig og kærlig måde uden at slå i bordet.“ 

Fundamentet for evnen til tilgivelse

Fra: Foredrag af Martinus den 16. oktober 1955

”Når man med sin intelligens prøver at forstå, at alle mennesker står på forskellige udviklingstrin, får man efterhånden kræfter til at tilgive alt og alle. Men hvorledes får man kræfter til at tilgive sin næste, når han på forskellige måder generer én og fylder ens liv med vanskeligheder og problemer? Ved at prøve på med sin intelligens at forstå, at vedkommende i øjeblikket ikke kan være anderledes, end han er, ligesom en tidsel eller brændenælde ikke kan være anderledes, end de er. Og ved at indse, at når denne ‘fjende’ bringes i vor nærhed, så er han kosmisk set ikke en fjende, der vil os til livs, men blot et redskab, hvorigennem Guddommen lader os høste, som vi selv engang har sået. Og ligeledes ved med sin følelse at forsøge at fatte sympati for det menneske, der ikke ved, hvad det gør, og som senere må høste, hvad man nu selv får overstået. Altså, når ‘fjenden’ i virkeligheden ikke er årsag til ulempen, og når han på grund af sin fortid og med henblik på sin fremtid ikke i øjeblikket kan være anderledes, end han er, er der jo al mulig grund til at følge Kristi bud og tilgive og atter tilgive.“ 

At tilgive er ikke at være tossegod

Fra: Livets Bog VII, stk. 2658 afsnit 29

”Den humane evne er jo en udviklet stærk sympati for alt levende. Men en sådan sympatifølelse kan lige såvel være ulogisk som logisk. En ulogisk sympatifølelse er det samme som det, vi i Livets Bog har udtrykt som ‘Tossegodhed’. Tossegodhed er at understøtte eller hjælpe ‘svindlere’ og ‘bedragere’, der under en camufleret nød, sygdom eller elendighed søger at udnytte mennesker med stor sympatifølelse og således uberettiget eller under falsk foregivende søger at leve højt på disses gavmildhed.“

Den nuværende verdenskultur er en krig om pengene

Fra: Livets Bog I, stk. 75 / Livets Bog I, stk. 76

”Forretningsverdenen kommer derved i virkeligheden til syne som ud­gørende et forfinet form for jordmenneskenes kamp om værdierne. Den er krigen overført til et andet plan, men resultaterne er de samme som ved den almindelige krig, nemlig: ruin, fattigdom og undertrykkelse for de over­- vundne og rigdom, luksus og magt for sejrherrerne.“ 

Den nuværende verdenskultur er en krig om pengene (Fortsat)

Fra: Livets Bog I, stk. 76

”Da hele tilværelsen i kraft af de kosmiske love kun kan opretholdes på basis af, at enhver værdi betales med en tilsvarende værdi, er forretnings­princippet i sin dybeste analyse af ædel og kosmisk natur og bliver kun uædelt eller samfundsskadeligt der, hvor sunde og kraftige individer holdes ude fra at kunne betale værdier med værdier, eller hvor store grupper af individer bliver i stand til at kunne ‘købe’ sig fri af denne guddommelige realitet. Sådanne forhold vil altid finde sted der, hvor noget betaltes med en pris, der ikke er i harmoni med dets virkelige værdi.“ 

Et internationalt fredsrige er under skabelse på Jorden

Fra: Den nye Kultur (NB! Citatet er fra sidste århundrede)

”I næste århundrede vil stormagterne komme til at miste deres magt, og man vil komme til at samles om at rette verden op ved at skabe en international folkeret, der forbyder krig. Man vil komme til at ordne det således, at hele verden kommer under en fælles styrelse, så der ikke er nogen, der hersker over olien eller andre værdier.“ 

Et internationalt fredsrige er under skabelse på Jorden

Fra: Bisættelse, kap. 202 / Bisættelse, kap. 178

”Når alle nationer er provinser i én stat, er der i virkeligheden kun ét folk i verden. Men når der kun er ét folk i verden, er der ingen at føre krig imod, ingen at sætte toldgrænser for, ingen at købe af, ingen at sælge til. Et folk er i princippet at ligne ved et individ. Et individ kan ikke ‘handle’ med sig selv. Penge mister deres basis for eksistens, bliver ganske overflødige.“ 

Et internationalt fredsrige er under skabelse på Jorden (Fortsat)

Fra: Bisættelse, kap. 178

”Da den samlede jordklode er én enhed, én organisme, ét legeme, er dens enkelte dele bestemt til at skulle samarbejde. Verdens sande natur og åndelige kurs er international udvikling. Internationalisme er det bånd, hvormed Gud har sammenføjet verden. Og ‘hvad Gud har sammenføjet, kan menneskene ikke adskille’. Alt, hvad der går imod denne udvikling, vil udløse krig.“ 

Den nuværende kultur er en dommedagsperiode

Fra: Livets Bog VII, stk. 2521

”Vi har set, at menneskeheden mere end nogen sinde er inde i en eksperimenternes epoke, altså en epoke i hvilken mulighederne for mental og fysisk udskejelse og afsporing så at sige på alle livsfelter er så overvældende, at hverken verdensreligionerne eller tugthuse, fængsling, straf og henrettelser kan hamle op med dem. Udskejel­serne eller afsporingerne går således deres gang og skaber alle de overtrædelser af livslovene, der gør oplevelsen af dommedagens eller ragnaroks rædsler uundgåelig.“ 

Den nuværende kultur er en dommedagsperiode (Fortsat)

Fra: Livets Bog VII, stk. 2522

”Det er menneskehedens næsten totale uvidenhed med hensyn til den åndelige eller psykiske materie, der har affødt dommedagens rædsler“ … ”At al skabelse på det fysiske plan må være logisk, for at kunne opfylde hensigten med dens tilblivelse, er selvfølgeligt. I modsat fald bliver den en skuffelse eller mental katastrofe for sit ophav.“

 

”Det, der skal føre menneskeheden ud af dommedagens mørke, bliver således ikke den materialistiske videnskab, ligeså lidt som det bliver det religiøse princip i den forældede fortolkning, der endnu gør sig gældende. Det bliver derimod først og fremmest igennem den erfaringsophobning, menneskeheden igennem dommedagens rædsler og besværligheder bliver tilegnet.“ 

Den nuværende kultur er en dommedagsperiode (Fortsat)

Fra: Livets Bog VII, stk. 2523

”Denne erfaringsmasse afføder i menneskene den humane evne, hvilket altså vil sige evnen til ikke at kunne nænne at gøre det onde“ ... ”Der er så meget, der tilsyneladende er godt, men i virkeligheden er ondt, ligesom der også er meget, der tilsyneladende er ondt, men i virkeligheden er godt. For helt at kunne afgøre, hvad der er ondt, og hvad der er godt i den guddommelige verdensplan, må man kende denne plans hovedstruktur.“ 

Den nuværende kultur er en dommedagsperiode (Fortsat)

Fra: Livets Bog VII, stk. 2524

”Selvom væsenet er begyndt at blive et humant væsen, kan det ikke straks ved egen hjælp tilegne sig kosmisk viden eller oplysninger om, hvor meget denne deres humane indstilling og væremåde er i virkelig logisk eller videnskabelig kontakt med livets kosmiske mening. Og her er det, at de bliver modtagelige for åndsvidenskaben eller livets kosmiske analyser.“ 

Den nuværende kultur er en dommedagsperiode (Fortsat)

Fra: Livets Bog II, stk. 365

”Intet under at vejen ud af de tunge materiers zone kun går igennem 
udviklingen af næstekærligheden. Så længe væsenet er farligt for sine omgivelser, må det forblive under de faste materiers belastning. De faste materier er livets spændetrøje. Når væsenet bliver uselvisk åbner ‘spændetrøjen’ sig, væsenet bliver frigjort, og materien lystrer behageligt og direkte, og det virkelige liv begynder at åbne sine porte for den betagede gudesøn.“ 

Den nuværende kultur er en dommedagsperiode (Fortsat)

Fra: Kulturen

”Forsynet har rigeligt med metoder til at sikre det væsen, der handler 
alkærligt.“ 

Den nuværende irreligiøsitet

Fra: Livets Bog IV, stk. 1485

”... denne indstilling er i virkeligheden kun en overfladisk spaltning. Oprindelig er alle mennesker religiøse, ja, de kan slet ikke leve uden at være det. Når der derfor er tale om ‘irreligiøsitet’, vil dette kun betyde en sindstilstand, i hvilken væsenet netop har tabt al tro på den fra fortiden overleverede moral og opfattelse af et forsyn eller en Guddom, idet for­tolkningen er skrigende imod dets nuværende videnskabeligt eller intelligensmæssigt indstillede sansning.

Guddommen – en realitet?

Fra: Guds sanser

”Selve den virkelige oplevelse af Guddommen igennem kosmisk bevidsthed eller indvielse kan ikke gives noget væsen, det er noget, væsenet selv må udvikle sig til, og som vil komme engang, når væsenet er i besiddelse af den nødvendige blanding i bevidstheden af følelse, intelligens og 
intuition. Det er noget, der kommer med udviklingen på samme måde, som væsenet engang fik øjne at se med og øren at høre med. Det kommer før eller senere til ethvert jordmenneske, akkurat som dette, at det engang udviklede sig fra mineral til plante og fra plante til dyr. Nu skal det forvandles fra dyr til rigtigt menneske, hvilket netop vil sige et menneske i Guds billede.“ 

Det Tredie Testamente

Fra: Kristendommens verdensepoke

”Vi ser således, at det sidste stadium i den kristne verdensepoke, den nye verdenskultur allerede er indbygget i de tidligere kulturer. Kristendommens verdensepoke består af tre store stadier, hvor de første udgøres af Det Gamle Testamente og Jødedommen og det andet af Det Nye Testamente og kristendommen, hvor den materielle tilstand skulle udvikles. Det tredie stadium er Det Tredie Testamente eller åndsvidenskaben, som vil danne grundlag for menneskets videre udvikling og garantere at menneskene indenfor denne epoke vil komme til at blive ét med Gud.“ 

Det Tredie Testamente (Fortsat)

Fra: Tre mennesketyper i skabelsen af ‘Guds billede’ på jorden

”Hvad vil der ske i den ny verdensepoke? I denne ny epoke vil al krig, nød og elendighed efterhånden blive afskaffet. Menneske­heden vil blive i Guds billede efter hans lignelse. Alle jordens stater vil blive forenet i ét rige, og menneskeheden vil blive til én hjort og én hyrde. Menneske­hedens religiøsitet vil da ikke mere være baseret på instinkt eller ren tro, men på videnskab, kendsgerning og virkelighed. Alle tør vedkende sig Guds liv, som er åbenbaret i alt og i alle.“ 

Den højeste væremåde

Fra: Livsmodet

”Kristus sagde til sine disciple: ‘Gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i faderens, sønnens og den hellige ånds navn’. Hvad er det for en dåb? Den virkelige dåb, den eneste som har betydning, er den kærlige vekselvirkning med vor næste i hverdagen. At smitte andre med lysets væsen ved sin væremåde, det er den virkelige dåb. Man kan ikke lave dem om, men man kan vise dem et eksempel, som virker på længere sigt. Og dette lysets væsen kommer i virkeligheden ikke fra en selv, det kommer fra Gud gennem en til næsten. Så er man et væsen, som gennem livsmod og kærlighed får Guddommen til at være nærværende i sin veksel­virk­ning med næsten. Da er der ingen martyr­bevidsthed, da lyser og stråler freden gennem mennesket, selv om det befinder sig på en slagmark.“ 

Døden – en genfødsel

Fra artiklen: Gennem dødens port

”Gennem dødens port kommer det jordiske menneske først gennem en mellemtilstand eller forgården til de åndelige verdener, og oplevelserne her er en afvænningsproces fra alt for materialistisk prægede tanker eller fra angst, vrede bitterhed, dårlig samvittighed og lign., som alt sammen er vibrationer, der er udelukket fra at kunne komme på bølgelængde med højere verdeners vibrationer, og det er samtidig en tilvænning til de principper og love, som hersker i de åndelige verdener og gælder for de åndelige legemer som nu skal bære væsenets bevidsthed...“ 

 

”...I alle tilfælde vil disse tilstande efter kortere og længere tid ophøre ved skytsåndernes hjælp og det jordiske menneske vil som celle i jordklodens åndelige legemer opleve en vidunderlig ferie fra den fysiske verdens besværligheder og i forhold til sine evner og interesser vil det opleve livskunstens højeste sfærer og de væsener, som er hjemmehørende der, samtidig med, at de kan være sammen med væsener, det har kendt og holdt af i den fysiske verden.“

Hvad er den ‘hellige ånd’?

Af Martinus

”Hvad er det da, at menneskeheden nu fordrer eller trænger til? Er det en ny profet, en ny messias, en ny verdensgenløser? Nej, ikke i dette ords tidligere betydning. Enhver, der i dag kommer og siger, at han er en ny Kristus eller en ny Messias, hører uden undtagelse til den kategori, som Jesus betegnede som de falske profeter, der skulle komme. Det, en ny verden trænger til, er ikke flere religiøse dogmer. De største sandheder i form af dogmer har jo netop været forkyndt igennem årtusinder, så enhver, der kommer og kun er i stand til at give menneskene de samme dogmer, kan kun være en plagiator af den virkelige Messias eller Kristus. Og hvis han så yderligere kræver, at man blindt skal tro ham og følge ham, er hans identitet som falsk Kristus en åbenlys kendsgerning for den, der virkelig har højintellektuel indsigt i livets højeste foreteelser. Så er han ikke opfyldelsen af den forjættelse, Kristus har bebudet skulle komme. Thi Kristus har ikke bebudet en ny fører eller åndelig diktator, men en højintellektuel analyse af livets største problemer eller selve livsmysteriets løsning på en sådan måde, at ethvert menneske bliver sin egen Kristus. En sådan analyse er nemlig udelukkende den ‘hellige ånd’.“

Ingen sekt, trossamfund eller forening

Af Martinus

”Når mit arbejde, hvilket vil sige det første bind af ‘Livets Bog’, mine fore­drag og de herpå baserede studiekredse landet over, har begyndt at vække interesse, har begyndt at skabe bevægelse, er det i henhold til det før beskrevne absolut nødvendigt, at denne bevægelse ikke bliver vildledt til at begrænse, indkapsle eller krystallisere sig i en forening, sekt eller et trossamfund og derved blive et ensidigt mono­poliserende ‘eneste salig­gørende’.“

Opfyldelsen af Kristi profetier

Af Martinus

”Verdensgenløsningens udfoldelse i vor tid er at give menneskene viden og ikke tro. Men at give menneskene viden er jo at give dem ånd. Og hvis denne viden udgør selve livsmysteriets løsning, er en fuldkommen helhedsanalyse af selve verdensaltet, Guddommen og det levende væsen, kan den ikke undgå at udgøre eller være hundrede procent identisk med ’den hellige ånd’. Og kun dette kan være opfyldelsen af, hvad Bibelen i kraft af Kristus har forjættet menneskene. Mit arbejde er ikke en ny dogmatisme eller et nyt trosobjekt, men er udelukkende videnskab.

 

Det har ganske vist ikke sine professorer eller doktorer, men det for­an­drer ikke den kendsgerning, at det aldrig nogen sinde kan omstødes, idet det indeholder enhver tings absolutte begrundelse for dets identitet med det store facit, ’alt er såre godt’, det mørke såvel som det lyse, det onde såvel som det gode.

 

En bedre analyse og dermed et bedre livsfundament kan ikke skabes eller kan ikke eksistere. En større begrundelse for næstekærligheden kan således ikke gives, og et større grundlag for skabelsen af væsenets egen frigørelse vil der således heller aldrig nogen sinde kunne åbenbares, idet en sådan ville være totalt umulig. 

 

Men da mit arbejde er en analyse af sandheden, er en videnskabelig udredning af, hvorledes det går til, at alt er såre godt, at det altså er selve livets analyse, er den ikke noget, jeg kan være ophav til. Den har ikke noget ophav, den er selve livets analyse, er fra evighed til evighed.”

Please reload

Nyd disse små uddrag fra åndsvidenskaben: