top of page

Fremtidens verden

Ifølge Det Tredie Testamente befinder vi os alle på evig rejse gennem kredsløb af lys og mørke. Nok kan vi med det fysiske syn se verdensaltets organismer fødes og dø på denne rejse. Men vi kan endnu ikke se, at der bag hver af disse utallige kroppe er et levende, usynligt ”jeg”. Et udødeligt ”jeg”, der evigt genfødes i nye og højere organismer.Dyr eller menneske?

Menneskeheden befinder sig i slutningen af dyreriget – livets mørkezone. Vi har dyrket princippet: ”den stærkes ret”, liv efter liv frem gennem plante- og dyreriget. Og det er os selv der har skabt kulminationen af krig og kamp, og det er derfor også os selv der er blevet ofre i denne krig og kamp.


Man høster som man sår

Med det kosmiske syn kan det iagttages, at enhver høster sin egen sæd. Vores dræbende tanker og handlinger i fortiden er kommet over os selv. Og efter lidelsen længes vi nu efter lys og kærlighed.
 

Livet som en skabelsesproces

I kulturens begyndelse har vi mødt dette lys i form af religiøse førere. Gennem mange liv er vi i kirker og templer blevet undervist i visdom og loven for livet: ”Du skal elske din Gud over alting og din næste som dig selv”. Flere og flere mennesker begynder nu at føle denne kærlighed i deres eget bryst. Vi nærmer os således slutningen på en lang proces: skabelsen af det bevidste humane menneske. En proces, der ikke stopper her i slutningen af dyreriget, men har et langt højere foreløbigt mål: det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. (1 Mosebog kap 1). Det alkærlige og kosmisk bevidste menneske.


Nationalismens undergang

Også nationerne befinder sig på mere eller mindre humane udviklingstrin. De lærer også af ”livets tale” og gennemgår selviskhed, landflygtighed og opløsning. Den gamle verdenskulturs fald er et naturligt led i skabelsen af en virkelig human samfundsordning. Verden over er vi vidne til skabelsen af et internationalt verdensrige. Første verdenskrig førte til dannelsen af ”Folkenes forbund”, ligesom næste krigskulmination førte til endnu mere internationalisme og oprettelsen af De Forenede Nationer. Den virkelig fred kræver uselviskhed eller internationalisme.


Skabelsen af fredsriget – en udviklingsproces

Et fuldkomment samfund kan ikke opstå på én gang ved revolution. Først skal alle fejl og mangler frem i lyset. Gennem disse erfaringer vil vi udvikle demokratibegrebet og skabe nye veje fremad. En tid endnu vil fattige og rige nationer kæmpe om det daglige brød og kriser, krige og politiske kampe fortsætte, indtil kærlighedsevnen er færdigudviklet. Dette garanteres af de evige kosmiske love, der styrer udviklingen frem til humane løsninger på al uro og alle problemer. Det globale samfund er allerede en realitet og de ulogiske tilstande er blot ufærdige stadier

i skabelsesprocessen. Det er samme organiske proces, der virker overalt i naturen. Her kan vi se, hvordan al skabelse fører til større fuldkommenhed og samarbejde. I vores egen krop har vi mange eksempler på dette. Fx de geniale, skabte apparater med hvilke vi ser, hører, lugter og smager. Ligesom disse vil også vores bevidsthed, vores evne til at skabe, blive fuldkommen en dag. Når logik og kærlighed har vundet over uretten på alle områder, bliver fredsriget en realitet.

I ​Livets Bog 1. kap. 4 beskrives, hvorledes et internationalt verdensrige er under skabelse. Heri skitseres fundamentet for det forenede verdensrige. Det følgende er et sammendrag heraf:


 1. Fællesinteressens sejr over privatinteressen.
   

 2. En international demokratisk verdensstyrelse. 
   

 3. Global afrustning og ét verdenspoliti (staten har ingen ydre fjender).
   

 4. Et helt åbent højeste lov- og retsvæsen med repræsentanter, der kan skelne mellem ufærdig moral og ”afsporing”. De, der er havnet i psykiske afsporinger, vil blive mødt med kyndig hjælp på vejen tilbage til sundheden.
   

 5. Jordens ressourcer og værdier vil blive anvendt som ligelig fødselsret for alle individer.
   

 6. Afskaffelse af pengesystemet, der er blevet misbrugt således at den stærke bestemmer en vares pris uagtet varens virkelige værdi.​ I verdensstaten vil udførte arbejdstimer i stedet indføres som eneste betalingsmiddel.
   

 7. En verdensomfattende barndoms-, alderdoms- og sygdomsfond. Alle ligestilles og økonomisk afhængighed inden for ægteskabet forsvinder helt.
   

 8. Maskinerne overtager det meste af arbejdet. Arbejdet erstattes af studier og åndsforskning.
   

 9. Voldspolitik og blodsudgydelser afskaffes helt.
   

 10. I verdensstaten vil man ikke straffe og torturere forbrydere. Man forstår udviklingens gang og vil oprette separate juniorsamfund til glæde for omgivelserne og beboerne selv. Her kan de leve et naturligt liv og udvikle ånden.
   

 11. Man vil fremme vegetariske næringsmidler, legemspleje og lyse boligforhold.
   

 12. Man vil udvikle åndsfrihed, tolerance og kærlighed til alle levende væsener, til mennesker og dyr, planter og mineraler.


De evige kærlighedslove garanterer, at hele jordens menneskehed gennem udviklingens gang forenes som én hjord med én hyrde.
 

Læs Martinus analyser i Livets Bog 1. kap. 4: ”Et internationalt verdensrige under skabelse”.

"Mange mennesker går og er bange for en
kommende krig, men jeg må understrege,
at der ikke er nogen grund til at ængstes for
nogen som helst form for krig, hvis man
arbejder på at fjerne krigen fra sit eget domæne. Hvis man prøver på med sine tanker og handlinger
at skabe fred og forståelse i den atmosfære, der omgiver en, arbejder man for hele
menneskehedens
fremtid, for en ny verdenskultur,
hvor alles største glæde og lyst vil være
at leve for at tjene alle."

Martinus

Materialer til læsning på skærm eller download:
Menneskehedens skæbne


Ligesom der ikke kan blive ordnede forhold inden for et samfund af individer, der ikke har regering, således kan der heller ikke blive ordnede forhold inden for et samfund af nationer, så længe dette samfund ikke har lov- og retsvæsen, ikke har regering. Og udviklingen har da også allerede begyndt fosterdannelsen til en sådan regering og øvrighed. Dette foster viser sig for os i det daglige liv som identisk med manife­stationen af F. N.Læs hele artiklen her.

Hent printvenlig pdf-fil.

​Det våbenløse verdensrige – eller himmeriges rige

For mange mennesker har begrebet “Himmeriges rige” ikke nogen særlig interesse. De mener nærmest, at det dækker over noget ganske naivt,
– noget der i virkeligheden kun er religiøs overtro og således slet ikke har rod i virkeligheden. Denne uvidenhed er ikke uden risiko. Thi et menneske, der ikke regner med Himmerigesrige, er det samme som et menneske, der slet ikke forstår den tilværelse, det lever i.

Læs hele artiklen her.

Hent printvenlig pdf-fil.

bottom of page